Obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

Obchodní firma:

QuickMed Service CZ s.r.o.

Sídlo: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

Identifikační číslo: 08859230

Zápis v obchodním rejstříku: 326511 C vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Prodávající“)


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese quickmed.cz (dále jen „internetový obchod“) provozovaném Prodávajícím.

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel online obchodu) a jeho zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li, smluvní stranou znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího.


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (Kupujícím) dodávat:


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři nebo uvedení všech údajů požadovaných Prodávajícím u objednání e-mailem, sms či telefonicky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky Prodávajícím e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na potvrzení objednávek do dvou pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednaného zboží jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky potvrzené Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím.


3. Platební a dodací podmínky

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží , jejichž výše je uvedená v internetovém obchodě u shrnutí objednávaného zboží před odesláním objednávky.

Kupní cena zboží je platná v okamžiku objednání a je uvedena včetně DPH.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu některým z níže uvedených způsobů:


Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Způsoby dodání zboží jsou:

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v potvrzení objednávky.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet Prodávajícího.

Bankovní spojení pro platby jsou součástí potvrzení objednávky. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem.


4. Dodací lhůta

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné, po dohodě s Kupujícím. O přesném datu je Kupující předem informován.


5. Dopravní podmínky

Kupující si může zvolit vlastního dopravce, pokud tak neučiní , vyhrazuje si právo zvolit smluvního dopravce dle vlastního uvážení Prodávající.

Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta. V jistých případech potřebné, detailní kontakty, které nejsou součástí objednávkového formuláře, sdělí Kupující na vyžádání Prodávájícímu e-mailem nebo telefonicky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.


6. Odstoupení od kupní smluvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího:

V souladu se zákonnými ustanoveními, má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě a bude požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je povinen dodržet následující podmínky:


Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za vrácené zboží zaslány Kupujícímu převodem na jeho účet, který uvede v oznámení Prodávajícímu o odstoupení od smlouvy, a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího:

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:

V případě, že Kupující zaplatil již část, nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet.


7. Záruka a reklamace

Po dodání neručí Prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany Kupujícího.

V případě reklamace kontaktuje Kupující společnost 2rex s.r.o. kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.rawtruffle.com. Reklamace se řídí následujícím reklamačním řádem.
Reklamační řád


  1. Záruční lhůta potravinářského produktu a instrukce ke skladování jsou vyznačeny na obalu produktu. Záruční lhůta před otevřením produktu je zpravidla 12 měsíců od data výroby. Na nepotravinářské produkty platí zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

  2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistit případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany Kupujícího případně manipulací kurýrní službou nebo ztrátou přiložených dokladů (faktury).

  3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole Kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost obalu, poškození zboží nebo jiné zjevné vady atd.) kontaktuje co nejdříve Prodávajícího e-mailem na info@quickmed.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. Číslech +420 722266999, v pracovní dny od 9,00 do 17,00h. Do předmětu e-mailu uvede, že se jedná o reklamaci.

  4. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen “rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  5. Prodávájící bude Kupujícího kontaktovat do 1 – 2 pracovních dnů od doručení reklamace. Po odsouhlasení reklamace, když se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, zašle Kupující reklamovaný produkt spolu s dokladem o jeho zakoupení (fakturou) na adresu skladu Prodávajícího: Bezručova 200/11, Ústí nad Labem 40001.

  6. Po obdržení reklamovaného produktu vrátí Prodávající Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení reklamovaného produktu, a to buď na Kupujícím sdělený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Kupující objednáním tovaru vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu: Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti QuickMed Service CZ s.r.o.. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj. k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o výmaz z této databáze telefonicky nebo e-mailem.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o Kupujícím pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony (GDPR).


9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím ani jiným uživatelem stránek měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující ani jiný uživatel stránek nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Platné od 1. 1. 2020Fakturační údaje

QuickMed Service CZ, s.r.o.
sídlo: Zbraslavská 12/11,
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle,
Česká republika
IČO 08859230

Bankovní spojení
Čú: 2301753814/2010
vedený u Fio banka. a.s.

Kontakt

Velkoobchod, marketing
tel: +420 722 266 999
emai: info@quickmed.cz

Obchodní zastoupení CZ
Tomáš Král
tel: +420 775 000 256
email: tomas.kral@quickmed.cz

Partneři a dodavatelé

Goat&Bear

35 Firs Avenue,
London N11 3NE, UK

PURE HOLDING AG

Etzmatt 273, 4314 Zeiningen
Switzerland

The Great Plains Laboratory, Inc.

11813 West 77th Street
Lenexa, KS 66214 USA

Biolab Medical Unit

The Stone House,
9 Weymouth Street,
London W1W 6DB, UK

RAW LIFE

30768664 Berzasca
Bl: 5 Sc: 3, Caraș Severin
327025 RO

Sativa - Manufacture

Tachovská Huť 7, 353 01 Tři Sekery
Sativa - Manufacture
Czech Republic CZ
© 2023 quickmed.cz
K provozování quickmed.cz využíváme tzv. cookies soubory. Slouží k přizpůsobení obsahu webu, k měření funkčnosti apod. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Souhlasím. Více informací.